CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sliding plate rheometry of a concentrated planar fibre suspension

Anders Ericsson ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Jan-Anders Månson
Rheologica Acta Vol. 36 (1997), p. 397-405.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur