CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Packing mechanics of fibre reinforcements

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Polymer Engineering and Science Vol. 38 (1998), p. 1337-1350.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5434

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur