CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement of the permeability tensor of highly compressed fibre beds

Staffan Lundström (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Johan Håkanson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Transport in Porous Media Vol. 47 (2002), p. 363-380.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 5427

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur