CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of residual stresses and warpage in sandwich injection moulding

Staffan Lundström (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
International Polymer Processing Vol. 18 (2003), p. 95-106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 5426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur