CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence of Streamline Diffusion Methods for the Vlasov-Poisson-Fokker-Planck System.

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Piotr Kowalczyk
Numerical Methods for Partial Differential Equations Vol. 21 (2005), p. 472-495.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-12. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 53421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur