CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energi och byggnadsutformning

Michael Edén (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : ARKUS, 2007. ISBN: 978-91-976757-0-3.- 55 s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Arkus är en stiftelse med uppgift att vara ett forum för arkitekternas kunskaps- och kompetensutveckling. Arkus publicerar 3-5 skrifter och böcker om året i form av kunskapsöversikter med arkitektbranschen och dess närmaste omgivning som målgrupp. Den aktuella skriften ingår i en ny serie av litteraturövrsikter eller kommenterade bibliografier. En snabb kunskapstillväxt och ett högre tempo i byggsektorn har varit motivet för att försöka skapa en form för enkla översikter som gör forskningslitteratur tillgänglig utan alltför stora insatser och utdragna processer. Ett anslag från forskningsstiftelsen Formas har gjort skriftserien möjlig. I skriften belyses ett antal aspekter på och fakta om sambandet mellan energi och byggnadsutformning. Arkitektens roll och ansvar i processen betonas särskilt. Som inspiration till fortsatt och fördjupat läsande beskrivs i skriftens andra del den litteratur som ligger till grund för genomgången.

Nyckelord: Arkitektur, energi, design, klimat, byggnadsteknikDenna post skapades 2007-10-03.
CPL Pubid: 51245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur