CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reactions of lignin chromophores of the enal and enone types with sulfite

Knut Lundquist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Jim Parkås ; Magnus Paulsson ; Cyril Heitner
BioResources Vol. 2 (2007), p. 334-350.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-09-04. Senast ändrad 2007-09-06.
CPL Pubid: 46746

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur