CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System Models in Swedish Waste Management Planning

O. Eriksson ; Mattias Olofsson (Institutionen för energisystemteknik) ; Tomas Ekvall (Institutionen för energisystemteknik)
Waste Management & Research Vol. v 21 (2003), p. p 488-500.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 4586

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energisystemteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur