CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 - en kartläggning av sektorns miljöarbete

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Birgit Brunklaus (Institutionen för energi och miljö) ; Karin Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik) ; Örjan Lundberg (Institutionen för energi och miljö) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-976181-3-7.- 77 s.
[Rapport]

Studien har kartlagt företagens syn på miljöutmaningen, responsen på densamma samt resultatet av genomfört miljöarbete. Enkätstudien som genomfördes under hösten 2006 riktades till miljöansvariga i inom svensk bygg- och fastighetssektor, av totalt 542 företag svarade 246. Resultaten visar att företagen upplever att miljöproblemen minskat något eller varit oförändrade under den senaste fyraårsperioden, men också att sektorn fortfarande kämpar med energifrågan och bruk av ej förnyelsebara material. Företagen fortsätter dessutom att lägga resurser på avfallshantering och miljöledningssystem. Företagen uppskattar att de främst uppnått resultat inom källsortering och kemikalieanvändning. I grova drag har bygg- och fastighetsföretagen under den senaste perioden satsat ännu mer på det man redan satsat mycket på. Resultaten visar att hindren för att göra gröna affärer idag upplevs mer framträdande, vilket lett till att fler tappat tron på marknadsmekanismer som lösning på problemen. Istället har lagstiftande åtgärder som främsta lösning stärkts. Under perioden har konceptet hållbar utveckling fått genomslag, även om det hittills inte påverkat organiseringen av arbetet i företagen. Slutsatsen som dras är att företagen inom bygg- och fastighetssektorn har ett aktivt miljöarbete men att utvecklingen på området uppvisar en viss utvecklingströghet. Studien identifierar sex möjliga orsaker till denna tröghet vilka presenteras i rapporten.

Nyckelord: Bygg- och fastighetssektorn, miljöarbete, attityder, miljöåtgärder, enkätstudie, miljöbarometernDenna post skapades 2007-05-21. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 41872

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur