CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localization properties of a frictional material model based on discontinuous approximation

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Axelsson
Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech. Vol. 20 (1996), p. 771-783 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur