CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedded localization band in undrained soil based on regularized strong discontinuity - Theory and FE-analysis

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Stein Sture
Int. J. Solids Structures Vol. 33 (1996), 20-22, p. 3081-3101 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur