CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the localization properties of multiplicative hyperelasto-plastic continua with strong discontinuities

Paul Steinmann ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Int. J. Solids Structures Vol. 34 (1997), 8, p. 969-990 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3837

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur