CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element embedded localization band for finite strain plasticity based on regularized strong discontinuity

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Paul Steinmann ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Mechanics of Cohesive-Frictional Materials Vol. 4 (1998), 2, p. 171-194 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3835

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur