CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rotational Interface Formulation for Delamination Analysis of Composite Laminates

Niklas Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Computers and Structures Vol. 81 (2003), p. 2705-2716 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur