CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efterinjektering - Förutsättningar och möjligheter

Post-grouting - requirements and possibilities

Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Bergmekanikdag : föredrag vid Bergmekanikdag i Stockholm. 2007, Stockholm 12 mars 2007 (0281-4714). (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]

Sammandrag En litteraturgenomgång med fokus på efterinjektering visar att det är svårt att identifiera en "praxis för efterinjektering". Beskrivningarna är ofta kortfattade och angreppssätten olika. Följande uppsats avser att gå igenom några praktiska och teoretiska förutsättningar för efterinjektering och att redovisa strategier för efterinjektering baserade på detta. Analyser och beräkningar är baserade på data från kärnborrhål från Äspölaboratoriet (KA3376B01), Törnskogstunneln (KB971) och Hallandsås (NV01). Arbetet har genomförts genom att vidareutveckla och använda en analysmetod med tre steg. De olika stegen är: I. Prognos av inläckage och injekteringsbehov baserat på kärnborrhål. II. Förslag / underlag för design av injektering. III. Förslag / underlag för design av efterinjektering. Två delmål har varit att ge en redovisning av närbergets hydrogeologiska egenskaper efter förinjektering samt att ge en analys av spridning och tätningsförmåga hos fintätningsmedel i förinjekterat berg. Abstract A literature survey with focus on post-grouting shows that it is difficult to identify a "praxis of post-grouting". The descriptions are much summarised and the approaches are different. This paper aims at giving some practical and theoretical requirements for post-grouting and to identify suitable strategies based on these considerations. Analyses and calculations are based on data from cored boreholes from the Äspö Hard Rock Laboratory (KA3376B01), the Törnskog tunnel (KB971) and the Hallandsås tunnel (NV01). The project was carried through by further development and application of a method of analysis in three steps: I. Prediction of ingress of water and need for grouting based on cored boreholes. II. Proposal and support for grouting design. III. Proposal and support for post-grouting design. The scope of work comprised a description of the hydro-geological properties of the near-zone of the tunnel after pre-grouting and also to present an analysis of the spread of grouts for fine-sealing of pre-grouted rock.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-03-13. Senast ändrad 2011-01-11.
CPL Pubid: 27096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur