CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biobränsle från hushållsavfall

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap) ; Maria Olsson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 11 s.
[Rapport]

Förbränning med utvinning av el och fjärrvärme är det miljömässigt klart bästa alternativet för hushållens källsorterade matavfall. Biogasutvinning är ett sämre alternativ än förbränning, om energiutbytet och de problem som är förknippade med rötresten beaktas. Storskalig kompostering är ohållbar med hänsyn till föroreningsrisker och bör avvecklas för hushållsavfall. Det är tveksamt om småskalig kompostering ger någon miljövinst om miljöanpassad förbränning finns som alternativ. Hushållens källsortering bör ställas om till biobränsleistället för komposterbart avfall. Utsorterat biobränsleavfall kan klara en viktig del av den miljömässigt eftersträvade omställningen till förnyelsebara energikällor.

Nyckelord: Förbränning, biogas, kompostering, bioenergi, växthusgaser, miljögifter, källsortering, bekämpningsmedel, konserveringsmedelDenna post skapades 2007-02-20. Senast ändrad 2007-07-04.
CPL Pubid: 26313

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur