CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum to "On the minimal solution for quasilinear degenerate elliptic equation and its blow-up"

Peter Kumlin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Toshio Horiuchi
Journal of Mathematics of Kyoto University Vol. 46 (2006), 1, p. 231-234.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur