CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A discussion of statistical methods for estimation of extreme wind speeds

Olivier Perrin ; Holger Rootzén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Roger Taessler
Theoretical and Applied Climatology, (0177-798X). Vol. 85 (2006), 4, p. 203-215 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12.
CPL Pubid: 25485

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur