CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad

Peter Fröst (Institutionen för arkitektur) ; Anna Gustavsson ; Johanna Eriksson (Institutionen för arkitektur) ; Inge Bohlin
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2017. ISBN: 978-91-980990-8-9.- 202 s.
[Bok]

Den här boken handlar om designdrivna, dialogbaserade arbetssätt för arkitektur och samhällsbyggande. Med designdriven dialog menar vi dialoger där man använder designmetoder för att driva arbetet framåt. Design blir alltså både arbetssätt och mål i dialogprocessen. Dialoger innebär för oss att en grupp med olika perspektiv träffas för ett strukturerat utbyte av kunskap och idéer. De praktiska erfarenheterna i boken hämtas från ett exempel på designdriven dialogmetodik – Designdialoger. Tillsammans med mer teoretiska perspektiv bildar erfarenheterna en inspirationskälla för dig som vill förstå, arbeta med, delta i, utveckla eller beställa designdrivna dialoger.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-12-08.
CPL Pubid: 253630

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur