CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-resolution yeast phenomics resolves different physiological features in the saline response

Jonas Warringer ; Elke Ericson ; Luciano Fernandez ; Olle Nerman (Institutionen för matematisk statistik) ; Anders Blomberg
Proceedings of Nationall Acadademy of Science U S A Vol. 100 (2003), 26, p. 15724-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-12. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 25267

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur