CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Banach limits: Invariance and functional characteristics

E. A. Alekhno ; E. M. Semenov ; F. A. Sukochev ; Alexandr Usachev (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori)
Doklady Mathematics (1064-5624). Vol. 96 (2017), 1, p. 305-307.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Banach limits invariant with respect to the CesA ro transform are studied. New functional characteristics of Banach limits are introduced and studied.Denna post skapades 2017-09-26.
CPL Pubid: 252075

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur