CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekters Verktyg

En kritisk diskussion om betydelsen av verktyg i förståelsen och skapandet av arkitektur

Jonas Runberger (Institutionen för arkitektur)
stockholm : ARKUS, 2012. ISBN: 978-91-978957-6-7.- 171 s.
[Bok]

Den tekniska utvecklingen av verktyg för gestaltning och utformning inom arkitektur och byggande har sedan introduktionen av CAD på arkitektkontoren under 70- och 80-talen gått snabbt framåt. Parallellt utvecklas informationsteknologi för projektering, produktion och förvaltning som syftar till att industrialisera produktionsapparaten. Här är informationsstandardisering och modellering viktiga beståndsdelar. För de praktiserande arkitekterna är det viktigt att kunna följa, förstå och ta ställning till denna snabba utveckling. Denna publikation i Arkus serie Litteraturöversikt syftar till att ge verksamma arkitekter och andra parter inom byggnadsbranschen inblick i dagens situation i Sverige och internationellt, och en förståelse för de möjligheter som ligger framför oss, med internationella exempel från framkanten av fältet inom både praktik och forskning. Utgångspunkten tas i gestaltningsarbetet och designprocessen, men utvidgas till att omfatta metoder och tekniker som knyter an till branschen, marknaden och samhället i övrigt. Områden är mycket komplext, och är dessutom till vissa delar knutet till leverantörer av programvara och teknik. En översikt kan därför inte bli heltäckande, men punktvisa djupare beskrivningar är nödvändiga för att materialet inte skall bli alltför generellt. Fältet är under ständig utveckling, och publikationen kommer att ge en översikt av situationen idag, med en fördjupning i en diskussion om vad som ligger framför oss. Underlaget finns inom internationella publikationer, men kommer även från verksamma arkitekter och systemutvecklare. Litteraturöversikten kompletteras därför med artiklar, intervjuer och exempel från svensk och internationell forskning och praktik. Grafiskt material kompletterar texterna för fördjupad förståelse av verktygens uppbyggnad och dess påverkan på arkitekturen.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-03-01. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 248349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur