CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskvärdering med SCORE-metoden för Järpens industriområde i Åre kommun - Fallstudierapport

Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Frida Franzén ; Jenny Norrman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Tore Söderqvist ; Yevheniya Volchko (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Rapport]

(Detta är ett utdrag ur sammanfattningen i pdf:en) Denna studie har gjorts inom ramen för forskningsprojektet SAFIRE ((Sustainability Assessment For Improved Remediation Efficiency). SAFIRE-projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige. Som metod för att utföra hållbarhetsbedömningar av EBH-åtgärder används SCORE (Sustainable Choice Of REmediation), vilken utvecklats vid Chalmers tekniska högskola. SCORE är en metod för s.k. multi-kriterieanalys (MKA) där EBH-åtgärder utvärderas med avseende på en uppsättning miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier. SCORE är avsett att tillämpas i den s.k. riskvärderingen i EBHprojekt, där olika åtgärdsalternativ utvärderas för att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast att utföra för att uppnå projektets mål. I SAFIRE-projektet genomförs ett antal fallstudier och Järpens industriområde utgör en av dessa. Syftet med fallstudierna är dels att genomföra hållbarhetsbedömningar med SCORE i pågående verkliga projekt i avsikt att få ett relevant underlag för forskningsprojektet, dels att ge EBH-projekten ett fördjupat underlag för riskvärderingen av åtgärdsalternativ. Järpens industriområde är påverkat av industriverksamheter sedan 1880-talet. Dagens föroreningskällor inom området är fyllnadsmassor av bland annat kisaska, som föreligger både ytligt och på större djup. Förhöjda föroreningshalter över riktvärden har uppmätts i jord, grundvatten, ytvatten och sediment. Metaller som förekommer i jord med förhöjda halter är: arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Spridningsvägar som identifierats är via grundvatten, ytavrinning, erosion/ras/skred, samt damning. Skyddsobjekt är ytvatten (Järpströmmen och sjön Liten), sediment- och ytvattenlevande organismer, samt människor (arbetande och tillfälliga besökande). Markmiljön har bedömts ha ett begränsat skyddsvärde, alternativt helt sakna skyddsvärde, p.g.a. mycket begränsade förutsättningar i marken för marklevande organismer i den framtida användningen av området som industrimark. Huvudman för efterbehandlingsåtgärderna i Järpens industriområde är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). I projektledningen ingår representanter för SGU och Åre kommun.Denna post skapades 2017-01-30. Senast ändrad 2017-01-30.
CPL Pubid: 247849

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology