CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014 - Ämnesspecifika beskrivningar

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Från konstnärlig högskola till universitet. Årsbok Konstnärlig forskning Vetenskapsrådet p. 156-179. (2015)
[Kapitel]

Konstnärlig forskning avser forskning inom konstnärligt område, ett fakultetsområde med ett brett spektrum av undersökande praktiker. Forskningen är ofta tematiskt ämnesöverskridande men här beskrivs utvecklingen inom specifika ämnen under de rubriker som används av Vetenskapsrådet: Bildkonst och fri konst; Musik; Scenkonst: Teater, dans, koreografi, cirkus, opera och performance; Arkitektur; Design, konsthantverk och visuell kommunikation; Film, rörlig bild och fotografi; Litterär gestaltning. Konstnärlig forskning grundas i konst som gestaltande kunskapsform och undersökande praktik och tar ofta utgångspunkt i konstens möjligheter att belysa värderelaterade och kommunikativa frågor, kvalitet mm. Forskningsmetoderna är ofta performativa, handlingsorienterade och interagerande med artefakter och omgivning. Det undersökande arbetet använder ofta multimodala eller multimediala former för representation, argumentation, kommunikation och presentation. Den konstnärliga forskningens samhällsrelevans har hittills varit relativt förbisedd men spelar i dagens kunskapssamhälle en aktiv och nödvändig roll genom sina konstnärligt praktikrelaterade perspektiv och omtolkande möjligheter att kritiskt och förändrande belysa företeelser i samtiden. Ämnesöversikten omfattar även aktuella utmaningar och ger rekommendationer för området som helhet.

Nyckelord: konst, konstnärlig forskning, konstnärligt praktikgrundad, praktikdriven, tematiskt ämnesöverskridande forskning, Vetenskapsrådet, ämnesöversikt, konstnärlig forskarutbildning


Ämnesöversikten för konstnärlig forskning utgör en del av Vetenskapsrådets forskningsöversikter inom sju områden, se http://www.vr.se, https://publikationer.vr.se, ISBN 978-91-7307-253-3Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-29. Senast ändrad 2017-01-29.
CPL Pubid: 247829

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur