CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Från konstnärlig högskola till universitet. Årsbok Konstnärlig forskning 2015 Vetenskapsrådet p. 12-18. (2015)
[Kapitel]

Konstnärlig forskning avser forskning inom konstnärligt område, ett fakultetsområde med ett brett spektrum av undersökande praktiker såsom bildkonst, fri konst, foto, musik, teater, dans, koreografi, performance, cirkus, arkitektur, design inklusive produktdesign, interaktionsdesign, participativ design, visuell kommunikation m.m., textilkonst, konsthantverk, film, rörlig bild, audiovisuella medier, litteratur/litterär gestaltning och kuratoriella praktiker. Konstnärlig forskning grundas i konst som gestaltande kunskapsform och undersökande praktik och tar ofta utgångspunkt i konstens möjligheter att belysa värderelaterade och kommunikativa frågor, kvalitet mm. Tematiken är ofta ämnesöverskridande och området formas såväl av konstarternas särarter, traditioner och utbildningar som utbyten och kontinuerliga hybridiseringar. Forskningsmetoderna är ofta performativa, handlingsorienterade och interagerande med artefakter och omgivning. Det undersökande arbetet använder ofta multimodala eller multimediala former för representation, argumentation, kommunikation och presentation. Konstnärlig forskning och forskarutbildning i Sverige växte fram under 1990-talet och har generellt en mycket stark internationell ställning och en förhållandevis lång forskningstradition. Den konstnärliga forskningens samhällsrelevans har hittills varit relativt förbisedd men spelar i dagens kunskapssamhälle en aktiv och nödvändig roll genom sina konstnärligt praktikrelaterade perspektiv och omtolkande möjligheter att kritiskt och förändrande belysa företeelser i samtiden. Ämnesöversikten omfattar även aktuella utmaningar och ger rekommendationer för området som helhet.

Nyckelord: konst, konstnärlig forskning, konstnärligt praktikgrundad, praktikdriven, tematiskt ämnesöverskridande forskning, Vetenskapsrådet, ämnesöversikt, konstnärlig forskarutbildning


Ämnesöversikten för konstnärlig forskning utgör en del av Vetenskapsrådets forskningsöversikter inom sju områden, se http://www.vr.se, https://publikationer.vr.se, ISBN 978-91-7307-253-3Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-29. Senast ändrad 2017-01-29.
CPL Pubid: 247828

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur