CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rum och rytm i arkitektur

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Skönhetens dimensioner. Ordning och oordning i vetenskapens värld p. 29-43. (2016)
[Kapitel]

Framställningen koncentreras på relationen mellan mönster och rytm i arkitekturen. Analogier med musik utnyttjar begrepp som balans, rörelse, rytm och upprepning. I arkitekturen kan rytmen ses som växlingar mellan kontraster: Rum och rytm beskrivs som samspelet mellan proportioner och rörelse - proportionsrytm och sekvensrytm. Proportionsrytmen beskrivs med exempel från antiken fram till våra dagar. Sekvensrytmen illustreras med hjälp av exempel som Göteborgs konserthus och Göteborgs rådhus, båda från 1900-talets första hälft. Hantering av arkitektonisk rytm exemplifieras även av japansk arkitektur som relateras rörelse i rummet. Slutligen visas exempel på komplicerad polyrytmik i flera dimensioner tillämpad i avancerad byggnadskonst från vår egen tid.

Nyckelord: arkitektur, rum, rytm, mönster, symmetri, proportioner, skala, sekvens, rörelse, rytmisk komplexitet


Publicerad av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället (KVVS) i Göteborg, i serien Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis: Interdisciplinaria 14. Redaktörer: Birger Karlsson och Gunnar DahlströmDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-29.
CPL Pubid: 247825

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Musik
Arkitektur
Estetik

Chalmers infrastruktur