CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A nucleophilic substitution performed in different types of self-assembly structures

Maria Häger (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi) ; Ulf Olsson ; Krister Holmberg (Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi)
Langmuir Vol. 20 (2004), p. 6107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2007-12-28.
CPL Pubid: 24714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi (2002-2004)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP
Kemi

Chalmers infrastruktur