CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomics in Parallelized Car Assembly: A Case Study with References Also to Productivity Aspects

Roland Kadefors ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Petzäll (Institutionen för transportteknik) ; Lars Sundström
Applied Ergonomics (0003-6870). Vol. 27 (1996), 2, p. 101 – 110.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 246995

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Miljömedicin och yrkesmedicin
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur