CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Musculoskeletal Complaints, Ergonomic Aspects and Psychosocial Factors in Two Different Truck Assembly Concepts

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Johansson Hanse ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Roland Kadefors ; Ulrika Klingenstierna ; Ingalill Lindström ; Sigvard Rubenowitz
Proceedings of the International Scientific Conference on Prevention of Work–Related Musculoskeletal Disorders, PREMUS, Stockholm p. 145 – 146. (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246955

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur