CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of profile effects on high Q subignited tokamak fusion plasmas

Dan Anderson (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Mietek Lisak (Institutionen för elektromagnetisk fältteori) ; Hans Persson ; Fredrik Wising (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Physica Scripta Vol. 58 (1998), p. 256.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24635

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur