CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Basic hypergeometry of supersymmetric dualities

Ilmar Gahramanov ; Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori)
Nuclear Physics B (0550-3213). Vol. 913 (2016), p. 747-768.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We introduce several new identities combining basic hypergeometric sums and integrals. Such identities appear in the context of superconformal index computations for three-dimensional supersymmetric dual theories. We give both analytic proofs and physical interpretations of the presented identities.Denna post skapades 2016-12-19. Senast ändrad 2017-09-20.
CPL Pubid: 246265

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteoriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori (GU)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur