CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Neutral diffusion and anomalous effects on collisional ion flow shear in tokamaks

Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Peter J. Catto ; Per Helander
Physics of Plasmas Vol. 5 (1998), p. 3969.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Fusion

Chalmers infrastruktur