CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuity of random fields on Riemannian manifolds

Annika Lang (Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik) ; Jürgen Potthoff ; Martin Schlather ; Dimitri Schwab
Communications on Stochastic Analysis (0973-9599). Vol. 10 (2016), 2, p. 185-193.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A theorem of the Kolmogorov–Chentsov type is proved for random fields on a Riemannian manifold.

Nyckelord: Random fields, Riemannian manifolds, Kolmogorov–Chentsov theorem, Gaussian random fields


arXiv:1607.05859 [math.PR]Denna post skapades 2016-12-06.
CPL Pubid: 245899

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistikInstitutionen för matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik (GU)

Ämnesområden

Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur