CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Holmström, P. and S. Hallberg (2010). Att hantera verklighetens komplexitet med systemtänkande och verksamhetssimulering

Paul Holmström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Stefan Hallberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 12 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Att modellera dynamiken Det verkligt intressanta är att, baserat på orsak-verkansdiagram, bygga en systemdynamisk modell. I en sådan mo- dell följer man utvecklingen över tid på t ex en klinik, en mottagning, en vårdcentral eller ett sjukhus. Till skillnad från enkla kalkylark är det möjligt att modellera cirkulära samband, vilket underlättar förståelsen av orsaker till pro- blem i en komplex verksamhet. Man använder en sådan tidsindelning att varierande värden synliggörs, som annars skulle ”drunkna” i genomsnittsberäkningar över längre tidsperioder. På de följande sidorna ger vi ett flertal exempel på både simuleringar och systemtänkande från hälso- och sjukvår- den. I simuleringsmodellerna kan man först bekräfta modellens trovärdighet genom att testa om den återspeglar den nuvarande verkligheten. Man kan sedan gå vidare och prova alternativa strategier, policies, metoder etc. för att skapa en bild av hur dessa interventioner kan tänkas påverka verksamheten i olika hänseenden. Vi skapar ett användar- och beslutsfattarvänligt gränssnitt där det finns reglage för variabler, tabeller för basdata och grafer på nyckeltal. På så sätt kan beslutsfattare testa och optimera policies utan att förlora sig i modellens bak- omliggande detaljer. Vi strävar också efter att arbeta med en snabb och interaktiv utvecklingsmetod, som innebär att vi får en ömsesidig lärprocess där kunden successivt förstår modelleringsmetodiken och dess användbarhet. Vi fördjupar oss i verk- samhetens processer och förstår dess reella behov. Arbetsgången kan ses som en lärcykel (PDSA: Plan-Do-Study- Act) där testandet görs i en simulering i lärande nätverk tillsammans med verksamhetens aktörer.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-12-03. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 245812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan teknik

Chalmers infrastruktur