CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mätning av produktivitet i ombyggnadsprojekt

Ahmet Anil Sezer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics)
Stockholm : Sveriges Byggindustrier, 2016. - 21 s.
[Rapport]

Att mäta produktivitet i ombyggnadsprojekt verkar vara svårare än i nyproduktionen. IT-utvecklingen borde ge möjligheter att förbättra uppföljningen av hur resurser används på ar-betsplatsen. Intervjuer med platschefer och en enkät ligger till grund för rapporten. Dagens mätpraxis går mest ut på att följa upp tidplan och projektbudget. Faktisk resursförbrukning spelar långt mindre roll. Digital strukturerad informationshantering, BIM, gör det möjligt att följa upp ombyggnader bättre. Men än så länge är BIM vid ombyggnad ovanligt, speciellt i mindre projekt. BIM kan hantera byggnaders geometri, fast befintliga ritningar är ofta problematiska liksom laserskan-ning. Jämförelser mellan ombyggnadsprojekt är svårare än i nyproduktionen, eftersom befintliga byggnader ger olika förutsättningar. Enkla mätetal som utgår från renoverad area föreslås i rapporten. Dessutom ges rekommendationer för IT-stöd på arbetsplatserna, krav på hårdvara och systemkrav.

Nyckelord: ombyggnad, produktivitet, mätetal, platscheferDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-11. Senast ändrad 2017-01-12.
CPL Pubid: 245061