CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar – Manual 2016-03-31

Andreas Lindhe (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Åström ; Lars Rosén (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars-Ove Lång (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016. - 34 s.
[Rapport]

Denna manual är avsedd att ge vägledning för att använda ett nyutvecklat verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar. Som grund för verktyget ligger projektet Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar, finansierat av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljöer. Den teoretiska bakgrunden till detta verktyg (QMRA-verktyget) med redogörelse för antaganden, men även en kortfattad manual, har tidigare redovisats tillsammans med ett fältförsök med bakteriofager i markens mättade grundvattenzon. QMRA-verktyget ska kunna användas av tillsynsmyndigheten för att analysera risken för smittspridning från befintliga avloppsanläggningar men också i planeringssyfte vid bedömning av rimliga säkerhetsavstånd och placering av nya små avlopp och dricksvattenbrunnar. Verktyget är utformat enligt grunderna för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning som inkluderar fyra huvudsteg: faroidentifiering, exponeringsbedömning, dos-respons-bedömning och riskkarakterisering. Modellutvecklingen har framförallt varit inriktad på exponeringsbedömningen och att ta fram en modell som beaktar den barriäreffekt som uppnås via slamavskiljaren, biohuden, transport i markens omättade zon samt transport i markens mättade grundvattenzon. Speciellt fokus har riktats mot transporten och avskiljningen i mättad grundvattenzon. Modellen är fritt tillgänglig som en webb-länk och kräver ingen installation på den egna datorn, även om möjlighet finns till detta. I denna manual beskrivs indata och hur en modellering genomförs, steg för steg. QMRA-verktyget kan ses som ett komplement och fördjupande verktyg i arbetet med att bedöma den smittorisk som små avloppsanläggningar medför. Under hösten 2015 genomfördes utbildningsseminarier under en dag i Uddevalla, Alingsås respektive Norrtälje kommun riktade till miljö- och hälsoskyddsinspektörerna. Under dessa seminarier fick deltagarna dels föreläsningar inom mikrobiologi, riskbedömning och hydrogeologi, dels en presentation av modellverktyget. Deltagarna fick själva testa verktyget på medhavda exempel. Utöver att sprida kunskap om verktyget syftade seminarierna till att generera erfarenhet och underlag för att förbättra verktyget. Den version av QMRA-verktyget som beskrivs i denna manual är en produkt av genomförda seminarier. I ett avslutande kapitel redovisas modelljusteringar samt några av de viktigaste aspekterna som diskuterades vid seminarierna.

Nyckelord: små avlopp, dricksvatten, virus, kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning, QMRADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 244717

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)