CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verktyg för mikrobiell riskanalys (MRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar – Modellutveckling och fältförsök

Andreas Lindhe (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Johan Åström ; Lars Rosén (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Lars-Ove Lång (DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 48 s.
[Rapport]

Föreliggande rapport utgör slutredovisningen av projektet Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar, som finansierats av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljöer. I utlysningen konstateras att små avlopp utgör ett betydande problem och att det därför är viktigt att stimulera fortsatt utveckling inom verksamhetsområdet. Projektet som redovisas i denna rapport fokuserade på smittspridning från små avlopp till närliggande dricksvattenbrunnar. Ett verktyg i form av en datormodell för mikrobiell riskanalys (MRA) anpassad till enskilda avlopp har utvecklats och ett fältförsök har genomförts för att få ökad kunskap om virustransport i grundvatten. Projektet har genomförts i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola (DRICKS – Centrum för dricksvattenforskning), Tyréns AB och Sveriges geologiska undersökning. Folkhälsomyndigheten och Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har genomfört vattenanalyser. Representanter från Uddevalla kommun, Trollhättans Stad och Alingsås kommun har tillhandahållit synpunkter på den MRA-modell som utvecklats. Författarna vill rikta ett stort tack till Uddevalla kommun och speciellt Tony Grantz som medverkat i projektet och praktiskt bistått i fältförsökets genomförande. Ett stort tack riktas också till Stiftelsen Backamo Lägerplats som upplåtit det aktuella fallstudieområdet. Projektet som presenteras i denna rapport har varit nära knutet till andra pågående projekt vid Chalmers som behandlar mikrobiella risker och grundvattenfrågor, men då med fokus på kommunala grundvattentäkter. Författarna är mycket tacksamma för finansieringen från Havs- och vattenmyndigheten, vilket möjliggjort detta projekt och därmed också en fortsatt utveckling inom området. Förhoppningen är att den utvecklade MRA-modellen, trots kvarstående förbättringsmöjligheter, ska komma till praktisk nytta och underlätta bedömningen av den hälsorisk enskilda avlopp kan utgöra.

Nyckelord: dricksvatten, små avlopp, virus, kvantitativ mikrobiologisk riskanalys, MRADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-11-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 244715

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)