CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Navigering i farled - Förstudie för uppläggning av metod och genomgång av databehov för analys av beslutstödsystem för navigering och manövrering av fartyg i anlöpsfarled

Robert Nilsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet) ; Hans Hederström (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet) ; Margareta Lützhöft
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 90 sidor s.
[Rapport]

Denna studie ”förstudie för uppläggning av metod och genomgång av databehov för analys av beslutsstödssystem för navigering och manövrering av fartyg i anlöpsfarleder” är ett led i ett systematiskt arbete i syfte att dra största möjliga nytta av ny navigationsteknik, utvecklade farleder och bättre sjömätning, såväl ombord på fartygen som utanför desamma, för att på ett kostnadseffektivt sätt öka tillgänglighet och transportkvalitet för sjöfarten på Sverige med bevarad eller ökad sjösäkerhet.

Nyckelord: farledsnavigering, beslutsstödsystem


ISSN 1652-9189, Rapportnummer: R-06:104Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2010-07-05.
CPL Pubid: 24448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs drift och säkerhet (2005-2006)

Ämnesområden

Systemteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur