CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subharmonicity properties of the Bergman kernel and some other functions associated to pseudoconvex domains

Sous-harmonicité du noyau de Bergman et d'autres fonctions associées à des domaines pseudoconvexes

Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Annales de l'institut Fourier (1777-5310). Vol. 56 (2006), 6, p. 1633-1662.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Bergman spaces, plurisubharmonic function, Lelong numberDenna post skapades 2006-12-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 24443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur