CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Direct Energy Recovery from Primary and Secondary Sludges by Supercritical Water Oxidation

Magdalena Svanström (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Michael Modell ; Jefferson Tester
Water Science and Technology Vol. 49 (2004), 10, p. 201-208.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-18. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 24407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Annan kemiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur