CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embedded localization band in undrained soil based on regularized strong discontinuity theory and FE-analysis

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Stein Sture
International J. Solids and Structures Vol. 33 (1996), 20-22, p. pp. 3081-3101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 24231

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur