CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of multiple-row bolted composite joints under general in-plane loading

Ingvar Eriksson ; Jan Bäcklund (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Peter Möller (Institutionen för byggnadsmekanik)
Composits Engineering Vol. 5 (1995), 8, p. pp. 1051-1068.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24226

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur