CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jacobian matrices using the Newmark time integration scheme

Olof Friberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Computers and Structures Vol. 25 (1987), p. pp. 307-310.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 24152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur