CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling

Julia Fredriksson (Institutionen för arkitektur) ; Kerstin Elias
Göteborg2015. - 16 s.
[Rapport]

Under 2015 har Stockholm, Göteborg och Malmö samlats kring att ta fram en gemensam beskrivning av utmaningar och kunskapsbehov inom stadsutveckling. Syftet är att stödja och stärka städernas dialog med nationella och regionala forskningsaktörer, såväl myndigheter och forskningsfinansiärer som universitet, högskolor och institut. De behöver med samlad kraft kunna möta den nationella nivån avseende storstädernas behov och utmaningar inom stadsutveckling. Kunskapsagendan ligger till grund för forskningspolitiska inspel och främja gemensamma satsningar och prioriteringar mellan städerna. Arbetet är ett bidrag till att etablera ett svenskt styrkeområde inom urbanforskning och stadsutveckling. För att ta fram bakgrundsmaterial till en kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling har en studie genomförts av vilka samhällsförändringar som de tre svenska storstadskommunerna ser i förhållande till hållbar stadsutveckling och vilka strategier de arbetar med för att möta dessa utmaningar. Underlaget har tagits fram genom studier av kommunala strategi- och policydokument och bearbetats i workshopar i de tre städerna. Arbetet med agendan har samlat högre tjänstemän i samtliga tre städer och forskare som är engagerade i samverkan med dessa kommuner. Den inledande delen av agendan beskriver stadens roll som kunskapsaktör och lyfter ett antal erfarenheter och rekommendationer för forskning i samverkan. Därefter presenteras fyra samhällsförändringar. För att kunna möta dem, efterfrågar städerna kunskap och nyttiggörande av befintlig forskning som tydliggör relevansen för det svenska och kommunala sammanhanget. Dessa samhällsförändringar är 1) urbanisering, migration och segregation, 2) ekonomins omvandling, 3) social polarisering och sammanhållning samt 4)klimatförändringar. Sista delen belyser städernas strategiska arbete för hållbar stadsutveckling utifrån ett utvidgat kommunalt utvecklingsuppdrag. Det är till detta strategiska arbete som städerna i första hand själva vill fördela resurser för forskning och utveckling. Det strategiska arbetet beskrivs under följande rubriker 1) resurseffektivt och robust stadsbyggnad, med fokus på att bygga och planera staden, 2) stadens sociala och kulturella resurser, med fokus på att förvalta och främja den sociala dimensionen, och 3)governance – styrning i samverkan, med fokus på att hantera och utveckla gränssnittet mellan kommunen och andra aktörer.

Nyckelord: hållbar stadsutveckling, kunskapsöversikt, storstadsregioner, Göteborg, Stockholm, MalmöDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-09-02. Senast ändrad 2016-10-25.
CPL Pubid: 241182

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Mistra Urban Futures Papers