CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effects of naturalness, gender, and age on how urban green space is perceived and used

Åsa Ode Sang ; Igor Knez ; Bengt Gunnarsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap ; Mistra Urban Futures) ; Marcus Hedblom
Urban Forestry & Urban Greening (1618-8667). Vol. 18 (2016), p. 268-276.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-08-31.
CPL Pubid: 241019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och miljövetenskap (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Psykologi

Chalmers infrastruktur