CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of pore water pressure on the strength of concrete subjected to impact loading and temperature gradients

Sven Sahlin (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för byggnadsmekanik)
ACI Journal Vol. 79 (1982), 4, p. 251-256.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-07. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 24069

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur