CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NOx Begränsning vid Förbränning i Fluidiserad Bädd

Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik)
Proceedings till Första Nordiska Konferensen om Svaveldioxid- och Kväveoxid- begränsning vid Förbränning av Fasta Bränslen som hölls vid Danmarks Tekniska Högskola i Lyngby, Danmark i oktober 1988 (1988)
[Konferensbidrag, övrigt]

Sedan senaste Nordiska seminariet om NOx-begränsning i november 1986 har ett intensivt arbete bedrivits inom området NOx-begränsning i fluidiserad bädd vid institu­tionen för Energiteknik CTH. Totalt har tre eldningssäsonger ägnats åt omfattande mätprogram på storskaliga fluidbäddanläggningar. Nedan presenteras först en strategi för kväveoxidbegränsning som bygger på dagens kunskap om hur kväveoxider bildas och reduceras. Vidare ges ett försök att visa hur denna strategi tillämpats genom de olika mätprogrammen och slutligen redovisas mer ingående de viktigaste resultaten från senaste eldningssäsongen.

Nyckelord: förbränning i fluidiserad bädd, NOx begränsning, kväveoxid, begränsning


"Första Nordiska Konferensen om Svaveldioxid- och Kväveoxid- begränsning vid Förbränning av Fasta Bränslen" organiserades av Danmarks Tekniska Högskola som en del av ett Nordiskt samarbete finansierat av Nordiska ministerrådet.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-29. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 238647

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Termisk energiteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Chalmers Kraftcentral (CK)