CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A scientific standpoint in society questions

Vetenskapligt förhållningssätt i samhällsfrågor

Torbjörn Lundh (Institutionen för matematik) ; Ann-Marie Pendrill
Fysikaktuellt 1, p. 14-15. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Vetenskapliga frågor med samhällsrelevans är ofta mycket komplexa. En del är känt, en del är okänt. En förståelse för problemen kräver ofta djupa specialkunskaper inom många olika ämnen och ett samarbete mellan experter inom olika områden är därför väsentligt. Data kan ofta vara ofullständiga och kontrollerade experiment kan av olika skäl vara olämpliga eller omöjliga. Hur dessa frågor skall kunna presenteras på ett rimligt korrekt och begripligt sätt för allmänheten är naturligtvis inte en strikt naturvetenskaplig fråga, men naturvetare som skall arbeta med komplexa frågor behöver förståelse även för dessa aspekter.Denna post skapades 2006-12-05. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23864

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tvärvetenskapliga studier
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur