CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using QR factorization and SVD to Solve Input Estimation Problems in Structural Dynamics

T. Patrik Nordberg ; Ivar Gustafsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Vol. 195 (2006), p. 5891-5908.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-04.
CPL Pubid: 23804

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur