CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elliptic determinant evaluations and the Macdonald identities for affine root systems

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Schlosser
Compositio Mathematica Vol. 142 (2006), p. 937-961.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23724

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur